Mireille Jansen Coaching

Mireille Jansen Coaching

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

– Mireille Jansen Coaching: opdrachtnemer bij de Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

– Opdrachtgever: de partij met wie Mireille Jansen Coaching een overeenkomst heeft gesloten;

– Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever Mireille Jansen Coaching, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Mireille Jansen Coaching en een opdrachtgever, waarop Mireille Jansen Coaching deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Mireille Jansen Coaching, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

5. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Mireille Jansen Coaching en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 3. Offertes

1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Mireille Jansen Coaching zijn geheel vrijblijvend en zijn volledig gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Opdrachtgever ervoor in staat dat voor de opzet van de opdracht essentiële informatie is verstrekt.

2. Een overeenkomst tussen Mireille Jansen Coaching en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een door Mireille Jansen Coaching uitgebrachte offerte voor akkoord heeft ondertekend.

3. Een overeenkomst tussen Mireille Jansen Coaching en Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat Mireille Jansen Coaching uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de door Mireille Jansen Coaching afgegeven offerte.

4. Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van kracht

 


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Mireille Jansen Coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Mireille Jansen Coaching rust een inspanningsverplichting.

2. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Mireille Jansen Coaching steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mireille Jansen Coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever zal geen opdrachten, orders of aanwijzingen aan de door Mireille Jansen Coaching ingeschakelde derden verstrekken, zonder daarover eerst met Mireille Jansen Coaching te overleggen.

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mireille Jansen Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mireille Jansen Coaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mireille Jansen Coaching zijn verstrekt, heeft Mireille Jansen Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Mireille Jansen Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mireille Jansen Coaching is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Mireille Jansen Coaching voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Mireille Jansen Coaching de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 5. Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn

1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van diensten een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient Opdrachtgever Mireille Jansen Coaching derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk of levering van de diensten noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Mireille Jansen Coaching. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van Mireille Jansen Coaching.

3. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is Mireille Jansen Coaching vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. Opdrachtgever staat ervoor in dat Mireille Jansen Coaching op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht en/of de gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.

4. Indien Opdrachtgever Mireille Jansen Coaching geen toegang of gegevens verschaft of anderszins niet in staat stelt om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever gehouden om alle schade die Mireille Jansen Coaching als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de kosten van door Mireille Jansen Coaching ingeschakelde derden, aan Mireille Jansen Coaching te vergoeden.


Artikel 6. Annulering of wijziging van de overeenkomst

1. Indien Opdrachtgever de met Mireille Jansen Coaching gesloten overeenkomst annuleert, is Opdrachtgever aan Mireille Jansen Coaching een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs, zulks onverminderd het recht van Mireille Jansen Coaching op vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade, zoals door Mireille Jansen Coaching gemaakte kosten en gederfde winst voor zover deze de hiervoor genoemde 30% overtreft.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Mireille Jansen Coaching zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Mireille Jansen Coaching Opdrachtgever hierover inlichten.

5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Mireille Jansen Coaching daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 7. Intellectuele eigendom

1. Mireille Jansen Coaching behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Alle stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, enz., die Mireille Jansen Coaching in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd blijven haar uitsluitend eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever of aan derden.

2. Mireille Jansen Coaching heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verveelvoudiging en/of openbaarmaking en herhaling van haar stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, enz., zulks ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld en ongeacht of deze samen met Opdrachtgever zijn opgesteld. Voor zover nodig draagt Opdrachtgever eventuele rechten van intellectuele eigendom op gezamenlijk ontwikkelde stukken bij deze reeds nu voor alsdan om niet over aan Mireille Jansen Coaching.

3. Alle door Mireille Jansen Coaching verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van Mireille Jansen Coaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een offerte van Mireille Jansen Coaching, of een deel daarvan, te (doen) uitvoeren

door derden of te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mireille Jansen Coaching.

4. Zonder schriftelijke toestemming van Mireille Jansen Coaching mogen de door haar verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, offertes, enz., niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

5. Opdrachtgever, die handelt in strijd met hetgeen in dit artikel wordt bepaald, is een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 aan Mireille Jansen Coaching verschuldigd en is daarnaast ter zake van forfaitaire schadevergoeding aan Mireille Jansen Coaching een bedrag verschuldigd gelijk aan 30% van het bedrag van de bij de offerte door Mireille Jansen Coaching gedane prijsopgave, welk bedrag Opdrachtgever in dat geval op eerste verzoek van Mireille Jansen Coaching aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en mogelijke rechten van intellectuele eigendom niet op Opdrachtgever over. Deze blijven bij Mireille Jansen Coaching berusten.


Artikel 8. Klachttermijnen

1. Opdrachtgever dient klachten over de dienstverlening van Mireille Jansen Coaching binnen 30 dagen na het constateren van de klacht schriftelijk aan Mireille Jansen Coaching te melden. Na het verstrijken van die termijn is Mireille Jansen Coaching niet meer gehouden eventuele klachten in behandeling te nemen.

2. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.


Artikel 9. Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van derden, adviseurs, verzendkosten en dergelijke. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het aantal gewerkte uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Mireille Jansen Coaching, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. De door Mireille Jansen Coaching gewerkte uren zullen maandelijks in rekening worden gebracht.

3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van derden, adviseurs, verzendkosten en dergelijke, tenzij anders aangegeven. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Indien Mireille Jansen Coaching met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Mireille Jansen Coaching niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Mireille Jansen Coaching mag onder andere, doch niet beperkt tot, stijgingen in de prijzen van lonen of stijgingen in de prijzen van derden die Mireille Jansen Coaching voor de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst inschakelt, doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld. Voorts mag Mireille Jansen Coaching het honorarium verhogen

indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan Mireille Jansen Coaching, dat in redelijkheid niet van Mireille Jansen Coaching kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

5. De tarieven van Mireille Jansen Coaching kunnen jaarlijks worden aangepast.


Artikel 10. Betaling

1. Door Mireille Jansen Coaching verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. Mireille Jansen Coaching.

2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim verkeert, heeft Mireille Jansen Coaching het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.

3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, derhalve 12 % per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.

4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.


Artikel 11. Incassokosten

1. Is Opdrachtgever in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

2. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Mireille Jansen Coaching worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het volgende incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur:

– 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering; – 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering; – 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering; – 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering; – 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten eveneens de wettelijke handelsrente verschuldigd.

 


Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Mireille Jansen Coaching is slechts aansprakelijk voor schade die een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Mireille Jansen Coaching.

2. Voor vergoeding komt slechts in aanmerking die schade waartegen Mireille Jansen Coaching verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

3. Als het voor Mireille Jansen Coaching ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 2 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Mireille Jansen Coaching voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Mireille Jansen Coaching beperkt tot maximaal het bedrag van het verschuldigde honorarium over de periode waarin de schade is ontstaan.

5. In afwijking van het vierde lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer van drie maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium.

6. Mireille Jansen Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mireille Jansen Coaching aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Mireille Jansen Coaching toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.

7. Mireille Jansen Coaching is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is Mireille Jansen Coaching voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.


Artikel 13. Opzegging en Ontbinding

1. Wanneer Mireille Jansen Coaching met Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten met een looptijd langer dan 1 maand, kan ieder van partijen deze duurovereenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2. Mireille Jansen Coaching is daarnaast, onverminderd het recht van Mireille Jansen Coaching om volledige schadevergoeding te vorderen, bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien: – Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de overeenkomst aan Mireille Jansen Coaching ter kennis gekomen omstandigheden Mireille Jansen Coaching goede grond geven om te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – Mireille Jansen Coaching Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft

zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; – Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt.

3. Voorts is Mireille Jansen Coaching bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Mireille Jansen Coaching kan worden gevergd.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Mireille Jansen Coaching onmiddellijk opeisbaar. Mireille Jansen Coaching houdt in geval van een ontbinding aanspraak op betaling door Opdrachtgever van de declaraties voor de tot op het moment van de ontbinding verrichte werkzaamheden.


Artikel 14. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Mireille Jansen Coaching zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Mireille Jansen Coaching overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede het geval dat Mireille Jansen Coaching geestelijk of lichamelijk verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

2. Mireille Jansen Coaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Mireille Jansen Coaching haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Mireille Jansen Coaching opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Mireille Jansen Coaching niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Mireille Jansen Coaching bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.


Artikel 15. Vertrouwelijkheid en Privacy

1. Mireille Jansen Coaching vindt het van groot belang zorgvuldig met de privacy van haar Opdrachtgever om te gaan. Voor de wijze waarop Mireille Jansen Coaching dat doet, wordt verwezen naar het privacy statement op de website.

2. Mireille Jansen Coaching verwerkt persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder (maar niet beperkt tot) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor zover de Opdrachtgever persoonsgegevens verzamelt en aan Mireille Jansen Coaching verstrekt, staat de Opdrachtgever er jegens Mireille Jansen Coaching voor in dat deze verzameling en verstrekking rechtmatig is.

Mireille Jansen Coaching

3. Beide partijen zijn, behoudens wettelijk voorschrift, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Op elke overeenkomst tussen Mireille Jansen Coaching en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en Mireille Jansen Coaching worden beslecht door de Rechtbank Gelderland.


Artikel 17. Wijziging

1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Mireille Jansen Coaching en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2. Mireille Jansen Coaching behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen vijf dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van redenen.

Deze algemene voorwaarden zijn door Mireille Jansen Coaching voor het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter hand gesteld en worden op eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.